കാലിക്കറ്റ്‌ സർവ്വകലാശാല ഡിഗ്രി BSc(CUCBCSS-UG) Consolidated GRADE CARD പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

http://results.uoc.ac.in/index.php